به نام خدا

سوالات فصل1

 

1_اتم چیست

 

2- نظریه تامسون درباره اتم را بنویسید

 

3- نظریه رادرفور درباره اتم را بنویسید

 

4- نظریه بور درباره اتم را بنویسید

 

5- نظریه چادویک درباره اتم را بنویسید

 

6- قسمت های مختلف یک اتم را نام ببریدپ

 

7- عدد اتمی چیست

 

8- عدد جرمی چیست

 

9- اگر عدد اتمی نیتروژن 7 و ععد جرمی آن 14 باشد تعداد نوترون های آن چقدر است

 

10- اگر عدد جرمی اکسیژن 18 و نوترون آن 10 باشد تعداد پروتون آن چقدر است

 

11- در جدوا تناوبی عناصر بر چه اساسی در کنار هم ثرار می گیرند

 

12- منظور از نماد شیمیایی چیست

 

13- ایزوتوپ یا هم مکان چیست

 

14- شباهت ایزوتوپ ها در چیست

 

15- تفاوت ایزوتوپ ها در چیست

 

به نام خدا

سوالات فصل2

 

1_فرمول شیمیایی چیست

 

2- در هر فرمول های زیر چند عنصر هر عنصر چند اتم دارد

                                      MnO2        H2O             CH4                NH3

 

3- ترکیب مولکولی چیست با مثال

 

4- پیوند کووالانسی چیست

 

5- پلیمر چیست با مثال

 

6- یک کاربرد آمونیاک را بنویسید

 

7- یک کاربرد اتانول را بنویسید

 

8- یک کاربرداتیلن گلیکول را بنویسید

 

9- یون چیست

 

10- یون منفی چیست

 

11- یون مثبت چیست

 

12- پیوند یونی چیست

 

13- ترکیب یونی چیست با مثال

 

14-خصوصیات ترکیب یونی را بنویسد

 

15- یک تفاوت ترکیب یونی و مولکولی را بنویسید

 

16- الکترولیت چیست با مثال

 

17- غیر الکترولیت چیست با مثال

 

18 – خصوصیات اسید ها را بنویسید

 

19- چند اسید نام ببرید

 

20- خصوصیات بازها را بنویسید

 

21- چند باز نام ببرید

 

22- نمک چگونه به وجود می آید معادله نوشتاری آن را بنویسید

 

   چیستpH  23-

 

 

سوالات فصل3

1- مطالعه تاریخچه زمین از روی چه چیز هایی مشخص می شود

    

2- دو ویژگی یا خصوصیت سنگ رسوبی را بنویسید

 

3- تفاوت لایه های زیرین و رویی سنگ های رسوبی در چیست

 

4- در مطالعه تاریخچه زمین کدام سنگ از بقیه بهتر است دلیل بیاورید

 

5- فسیل چیست

 

6- چه عواملی باعث می شود فسیل تشکیل نشود

 

7- چه قسمت هایی از بدن جانداران تبدیل به فسیل می شوند

 

 

8- مناسب ترین محیط برای فسیل شدن چه مناطقی است چند دلیل بیاورید

 

9- در چه قسمتی از دریا برای فسیل  شدن مناسب است چرا

 

10- در چه قسمتی از خشکی فسیل تشکیل می شود

 

11- سوخت فسیلی چیست

 

12- کاربرد سوخت فسیلی را بنویسید

 

13- به کمک فسیل ها چه اطلاعاتی می توان به دست آورد

 

14-  دو تفاوت فسیل لایه های رسوبی زیرین و بالایی را بنویسید

 

15- ترتیب پیدایش جانوران را به ترتیب بنویسید

 

16- ترتیب پیدایش گیاهان را به ترتیب بنویسید

 

17- یکی از مهم ترین کاریرد فسیل ها در باره جاناران را بنویسید

 

18- نظریه لامارک درباره تغییر جانداران را بنویسید

 

19- کدام دانشمند نظریه لامارک را رد کرد آزمایش او را به طور خلاصه بنویسید

 

 

20- نظریه داروین درباره تغییر جانداران را بنویسید

 

21- انتخاب طبیعی یعنی چه

 

22- فکر انتخاب طبیعی چگونه در ذهن داروین ریشه گرفت

 

 

 

 

23- در بین همه جانداران در دو چیز رقابت وجود دارد نام ببرید

 

24- نظریه جهش توسط کدام دانشمند مطرح شد

 

25- جهش را تعریف کنید

 

26- کروموزوم چیست

 

  چیستDNA  27-

 

 را بنویسید DNA  28- عوامل تغییر

 

29- عامل اصلی جهش چیست

 

30- عامل به وجود آورنده تغییرات در جانداران............................و گسترش دهنده آن ها در طبیعت..................است

 

31- از شباهت موجود بین جانداران به چه نتایجی می رسیم(3 مورد)

 

 

 

سوالات فصل 4

1- قاره را تعریف کنید

 

2- نظریه وگنر درباره زمین را بنویسید

 

3- دلایل نظریه وگنر را بنویسید

 

4- زمین ساختار ورقه ای دارد این جمله یعنی چه

 

5- ورقه های زمین در کجا قرار دارند

 

6- سنگ کره چیست

 

7- نرم کره چیست

 

 8- چرا سنگ ها در زیر سنگ کره حالت خمیر مانند دارند

 

9- عامل اصلی جابجایی ورقه های زمین چیست

 

10- عوامل حرکت ورقه های زمین را به طور خلاصه توضیح دهید

 

11- ورقه های زمین به سه شکل نسبت به هم جابجا می شوند نام ببرید

 

12- ورقه های زمین بیشتر در قسمت.......................از هم دور می شوند

 

13- هر ساله چند سانتی متر بر وسعت اقیانوس ها اضافه می شود چرا

 

14- رشته کوه میان اقیانوسی چیست

 

15- ورقه های نزدیک شونده به سه صورت دیده می شوند نام ببرید

 

16- نتایج برخوردورقه اقیانوسی با قاره ای چیست

 

17- نتایج برخوردو ورقه اقیانوسی چیست

 

18- جزایر قوسی را تعریف کنید

 

19- نتایج برخوردو ورقه قاره ای چیست

 

20- نتایج ورقه هایی که روی هم می لغزند چیست

 

21- کدام پدیده زمین شناسی در تمام حاشیه های ورقه های سازنده سنگ کره روی می دهد

 

22- هر چه تعداد زلزله کوچک در یک منطقه بیشتر باشد بهتر است چرا

 

 

 

سوالات فصل5

1- منظومه شمسی را تعریف کنید

 

2- گاز های تشکیل دهنده منظومه شمسی را نام ببرید

 

3- عناصر سنگین تشکیل دهنده منظومه شمسی را نام ببرید

 

4- سیارات منظومه شمسی یه دو گروه بزرگ...............................و.........................تقسیم می شوند

 

5- سیارات داخلی از چه موادی ساخته شده اند

 

6- سیارات داخلی را نام ببرید

 

7- سیارات خارجی از چه موادی ساخته شده اند

 

8- سیارات خارجی را نام ببرید

 

9- کدام سیاره در تقسیم بندی جای ندارد

 

10- دو تفاوت سیاره داخلی و خارجی را بنویسید

 

11- بزرگترین سیاره داخلی..........................و کوچکترین آن.........................است

 

12- بزرگنرین سیاره منظومه شمسی........................نام دارد که از سیارات.........................می باشد

 

13- کوچکترین سیاره خارجی..........................نام دارد

 

14- عناصر تشکیل دهنده خورشسد را نام ببرید

 

15- دلیل این که نور خورشید (خانم) به اطراف پخش می شود چیست

 

16- لکه خورشیدی چیست

 

17- دوام لکه خورشیدی چیست

 

18- منشاء گرمای خورشید چیست

 

19- سیارک چیست

 

20- شهاب چیست

 

21- شهاب سنگ چیست

 

22- دنباله دار چیست

 

23- قمر چیست

 

24- دو سیاره نام ببرید که قمر ندارند

 

25- چه عواملی بر مقدار نور ستاره تاثیر دارد

 

26- اگر ستاره ای پر نورتر از ستاره دیگر باشد معنایش چیست

 

27- مقدار دمای سطحی ستاره را چگونه تعیین می کنند

 

28- رنگ های ستاره به چه صورت هایی دیده می شوند

 

29- از کجا به وجود ترکیب ستاره پی می بریم

 

30- طیف نگار چیست

 

31- فاصله ستاره را از زمین را به وسیله ی.........................و......................... می توان مشخص کرد

32- صورت فلکی چیست

 

33- کهکشان چیست

 

 

 

سوالات فصل 6

1- انرژی چیست

 

2- نیرو چیست

 

3- نیروی مقاوم چیست

 

4- نیروی محرک چیست

 

5- کار چیست

 

6- سه شرط بزای انجام کار را بنویسید

 

7- اگر ماهواره ای با سرعت ثابت در فضا حکت کند کار انجتم می دهد دلیل بیاورید

 

8- اگر شخصی جعبه ای را در دست بگیرد و حرکت کند چند نیرو بر جسم وارد شده و کدام کار انجام می دهد

 

9- مقدار کار انجام شده به چه عواملی بستگی دارد

 

10- یکای اندازه گیری جرم...................و نیرو....................و وزن.....................و مسافت(جابجایی)..................و زمان...............و

کار...........................و انرژی..........................است

 

11- رابطه بین جرم و وزن را بنویسید

 

12- جسم 200 گرمی در سطح زمین  چقدر وزن دارد

 

 

13- شخص 50 کیلوگرمی در سطح زمین چقدر وزن دارد

 

 

 14- فرمول کار را بنویسید

 

 

15- شخصی به وزن 600 نیوتون از ارتفاع 20 متری بالا می رود چقدر کار انجام می دهد(با فرمول و راه حل)

 

 

 

16- شخصی به جرم 73 کیلو گرم جعبه ای به وزن120 نیوتون را 5 متر جابجا می کند کار انجام شده به وسیله ی این شخص چقدر است (با فرمول و راه حل)

 

 

17- هر گاه کار انجام می شود دو حالت برای انرژی پیش می آید آن دو حالت کدامند

 

18-  چه رابطه ای بین کار و انرژی وجود دارد

 

19- از یکسان بودن کار و انرژی چه نتیجه ای می گیریم

 

20-   وقتی جسمی به طرف بالا  می رود انرژی....................به...................تبدیل می شود    

 

21-   وقتی جسمی به طرف پایین  می رود انرژی....................به...................تبدیل می شود   

 

22-   وقتی جسمی به طورافقی کشیده می شود انرژی....................به...................تبدیل می شود

   

23- توان را تعریف کنید

 

24- یکای توان و فرمول های  توان را  بنویسید

 

25- اگر 5350 ژول کار در مدت 50 ثانیه انجام شود توان آن چقدر است

 

 

26- ماشینی در مدت 10 ثانیه جسم 250 نیوتونی را  4 متر بالا می برد توان این ماشین چقدر است

 

 

27- اگر ماشینی جسمی را با نیروی 4000 نیوتون در مدت 5/1 دقیقه 180 متر جابجا کند توان چقدر است

 

 

 

 

28-ماشین چیست

 

29- آیا ماشین باعث می شود ما کار کمتری انجام دهیم

 

30- ماشین ها به چند طریق یه ما کمک می کنند نام ببرید

 

 

31- اصل کار چیست

 

32- بازده را تعریف کنید

 

33- کار مفید چیست

 

34- کار غیر مفید چیست

 

35- کل کار چیست

 

36- فرمول بازده را بنویسید

 

37- کار مفید ماشین 240 ژ ول و بازده آن 40% است کل کار و کار غیر مفید چقدر است

 

 

38- اگر کل کار 2000 ماشینی  ژول و کار مفید 800 ژول باشد بازده چقدر است

 

 

39- انواع ماشین ها را نام ببرید

 

40-  چند ماشین ساده را نام ببرید

 

41-  اهرم چیست

 

 

 

 

42- انواع اهرم را نام ببرید

 

43- اهرم نوع اول چیست با مثال و رسم شکل

 

44- اهرم نوع دوم  چیست  چگونه به ما کمک می کند با مثال و رسم شکل

 

45- اهرم نوع سوم  چیست  چگونه به ما کمک می کند با مثال و رسم شکل

 

46- قسمت های مختلف یک اهرم را نام ببرید

 

47-  بازوی مقاوم چیست

 

48- بازوی محرک چیست

 

49 مزیت مکانیکی چیست

 

50- فرمول های مزیت مکانیکی را بنویسید

 

51- ماشینی که 5000 نیوتون وزن دارد با استفاده از جک با نیروی 100 نیوتون لز زمین بلند می شود مزیت مکانیکی آن چقدر است

 

 

 

52- طول یک چرخ دستی 2 متر و فاصله بار تا چرخ 80 سانتی متر است مزیت مکانیکی چقدر است

 

 

 

53- در هنگام استفاده از جارو فاصله دو دست 18 سانتی متر و طول جارو 180 سانتی متر است مزیت مکانیکی چقدر است(با فرمول و راه حل)

 

 

 

 

54- قرقره چیست انواع آن را بنویسید

 

 

 

55- قرقره ثابت چیست چگونه به ما کمک می کند با رسم شکل

 

 

 

 

56- قرقره متحرک چیست چگونه به ما کمک می کند با رسم شکل

 

 

57- چرخ و محور چیست

 

58 - سطح شیبدار چیست و چگونه به ما کمک می کند با رسم شکل

 

59- در یک سطح شیبدار مزست مکانیکی 3 و نیروی مقاوم 1500 نیوتون است نیروی محرک چقدر است

 

 

60- اگر در یک شطح شیبدار با نیروی محرک 100 نیوتون بر مقاومت 400 نیوتون غلبه کنیم مزیت مکانیکی چقدر است

 

 

61- گوه چیست و چگونه به ما کمک می کند

 

 

62- پیچ چیست  و چگونه به ما کمک می کند

 

 

63- چرا جاده های کوهستانی را مارپیچ می سازند

 

 

64- مته چیست

 

 

 

سوالات فصل 7

1- فشار را تعریف کنید

 

2- فشار در چه موادی صورت می گیرد

 

3- فشار در جامدات به چه عواملی بستگی دارد

 

4- سطح چه اثری بر فشار دارد

 

5- چرا لبه تیز چاقو گوشت را به راحتی می برد ولی لبه پهن آن نمی برد

 

6- چرا میخ از سر تیزش در چوب فرو می رود ولی از سر پهنش  فرو نمی رود

 

7- یکای اندازه گیری فشار را بنویسید

 

8- فرمول فشار را بنویسید

 

9- علی هنگامی که ایستاده است 15000 پایکال فشار به زمین وارد می کند اگر وزن او 600 نیوتون باشد مساحت کف کفش های او چقدر است

 

 

10- چوب مکعبی شکل به وزن 360 نیوتون با سطح 9 متر مربع روی زمین قرار دارد فشار را حساب کنید

 

 

11- فشار در مایعات به چه عواملی بستگی دارد

 

12- تفاوت فشار در مایعات و جامدات را بنویسید

 

13- ترمز اتوموبیل با استفاده از کدام خاصیت انجام می شود  نوضیح دهید

 

 

 

14- جک روغنی با استفاده از کدام خاصیت انجام می شود

 

           

15-  به چه دلیل هوا بر همه اجسام زمین فشار می آورد 

        

16- نوشیدن مایعات به وسیله نی چگونه بر اساس چه خاصیتی انجام می شود

 

17- فشار هوا از کدام طرف بر اجسام روی زمین انجام می شود

 

18- هر چه از سطح زمین بالتر رویم فشار هوا جه تغییری می کند

 

19- چگونه می توان در ایستگاه فضایی آی نوشید چرا

 

20- وقتی در محیط در بسته مقداری گاز وارد کنیم چه می شود

 

21- عامل ایجاد فشار یک گاز بر دیواره آن چیست

 

22- هر چه گاز بیشتری به ظرف در بسته وارد کنیم هشار گاز بیشتر می شود چرا

 

23- اگر توپ را بیش از حد باد کنیم می ترکد چرا

 

24- عامل فشار در کپسول یا لاستیک ماشین چیست

 

25- اگر دمای یک گاز در یک ظرف در بسته بیشتر شود چه می شود

 

26- در ایستگاه فضایی  چه غذایی می خورند

 

27- در ایستگاه فضایی چگونه غذا می خورند و به چه دلیل

 

 

 

 

 

 

سوالات فصل 8

 

1- دو بار الکتریکی را نام ببرید

 

2- دو قاعده بار های الکتریکی را بنویسید

 

3- برق نما یا الکتروسکوپ چیست

 

4- برق نما از چه وسایلی دریت شده است

 

5- چرا در برق نما تیغه های پایین رابه شکل لولا می سازند

 

6- منظور از بار الکتریکی منفی چیست

 

7- منظور از بار الکتریکی مثبت چیست

 

8- باردار شدن اتم چگونه صورت می گیرد

 

9- چرا پروتون به راحتی از هسته جدا نمی شود

 

10- القاء بار الکتریکی یعنی چه

 

11- اجسام غیر فلزی چگونه باردار می شوند

 

12-جرقه الکتریک را تعریف کنید

 

13- تخلیه الکتریکی یعنی چه

 

14- آذرخش یا صاعقه چیست

 

15- برق گیر چیست واز چه قسمت هایی درست شده است

 

سوالات فصل 9

 

1- در تخلیه الکتریکی چه روی می دهد

 

2- قسمت های مختلف یک سیم برق را نام ببرید

 

3- رسانا چیست با مثال

 

4- عایق یا نارسانا چیست با مثال

 

5- چرا روکش سیم برق از پلاستیک است

 

6- الکترون آزاد چیست

 

7- وظیفه الکترون آزاد چیست

 

8- چرا اجسام رسانا برق را از خود عبور می دهند و دارای بار الکتریکی نمی شوند

 

9- چرا اجسام نارسانا برق را از خود عبور نمی دهند و دارای بار الکتریکی می شوند

 

10-  مدار چیست

 

11- قسمت های مختلف یک مدار را نام ببرید

 

12- قسمت های مختلف یک باطری یا قوه معمولی را نام ببرید

 

13- باتری ماشین از چه قسمت هایی تشکیل شده است

 

14- الکترولیت چیست و از چه جنسی است

 

15- مولد چریان الکتریکی چیست

 

16- ولتاژ یا اختلاف پتانسیل الکتریکی چیست

 

17- یکای اندازه گیری ولتاژ........................و وسیله اندازه گیری آن.....................است

 

18- ولتاژ باطری معمولی..................... ولت و باطری ماشین....................و باطری کامیون.................ولت است

 

19- عامل ایجاد جریان الکتریکی در مدار........................... است

 

20- ولتاژ با جریان الکتریکی چه رابطه ای دارد

 

21- منظور از شدت جریان الکتریکی چیست

 

22- یکای اندازه گیری شدت جریان الکتریکی....................و وسیله اندازه گیری آن..................است

 

23- آمپرسنج همیشه در مدار به صورت......................قرار می گیرد

 

24- وقتی جریان الکتریکی  از سیم می گذرد چخ تبدیل انرزی روی می دهد

 

25- وقنی دو سر یک رسانا را به مولد وصل می کنیم چه روی می دهد علت چیست

 

26- مقاومت الکتریکی چیست

 

27- یکای اندازه گیری مقاومت الکتریکی........................و وسیله اندازه گیری آن.....................است

 

28- مقاومت الکتریکی با شدت جریان چه رابطه ای دارد

 

29- رابطه بین ولتاژ آمپراژ و مقاومت الکتریکی را بنویسید

 

30- اگر مقاومت الکتریکی 20 اهم و ولتاژ 60 ولت باشد شدن جریان الکتریکی چقدر است(با فرمول و راه حل)

 

31- در یک مدار 115 ولتی شدت جریان 5/11 آمپر می گذرد مقاومت الکتریکی چقدر است

 

32- اگر مقاومت الکتریکی 250 اهم و شدت جریان 3 آمپر بگذرد ولتاژ چقدر است

 

 

 

33- دما چه رابطه ای با مقاومت الکتریکی دارد

 

34-  چند کاربرد آهن ربا را بنویسید

 

35- سنگ مغناطیسی آهن چیست

 

36- منظور از قطب آهن ربا چیست

 

37- قطب های آهن ربا را نام ببرید

 

38- دو قاعده قطب های آهن ربا را نلم ببرید

 

39- آهن ربا به سه روش ساخته می شود نام ببرید

 

40-  چگونه می توان به روش مالش  آهن ربا ساخت

 

41- مالش آهن ربا چگونه صورت می گیرد

 

42- منظور از القاء مغناطیسی چیست

 

43- منظور از القاء مغناطیسی چیست با رسم شکل ساده آن را نشان دهید

 

44- آهن ربای الکتریکی چیست

 

45- میدان مغناطیسی چیست

 

46- زنگ اخبار از چه وسایلی ساخته شده است

 

47- زنگ اخبار چگونه کار می کند

 

+ نوشته شده در  شنبه ۲۵ آبان۱۳۸۷ساعت 14:9  توسط  پرهیزی   |